Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Visioned zijn van toepassing op de de levering van de boekjes.

ALGEMENE VOORWAARDEN VISION@D

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Werkzaamheden

Artikel 3. Algemene toepasselijkheid

Artikel 4. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

Artikel 5. Annulering

Artikel 6. Prijzen en betalingen

Artikel 7. Prijswijzigingen

Artikel 8. Ontbinding

Artikel 9. Levering

Artikel 10. Nakoming van de overeenkomst

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Artikel 13. Licentieverlening voor het gebruik van het ontwerp

Artikel 14. Aansprakelijkheid bij onjuiste mededelingen van de opdrachtgever

Artikel 15. Verplichtingen van Vision@d

Artikel 16. Overmacht

Artikel 17. Persoonsgegevens en privacybeleid

Artikel 18. Diversen

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Voorliggende algemene voorwaarden zijn laatstelijk op 11 november 2002 gewijzigd en  op 5 december 2002  ter griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage gedeponeerd onder nummer 147/2002. Tegen betaling van een gering bedrag kunt u een exemplaar opvragen.  HYPERLINK mailto:Vision@d Vision@d  behoudt zich het recht voor –bij gebleken noodzaak- tussentijdse wijzigingen in de algemene voorwaarden door te voeren, waarna deze opnieuw zullen worden gedeponeerd.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Vision@d opdracht geeft tot het verrichten van de werkzaamheden.

B. Vision@d houdt zich bezig met advies, ontwerp en ontwikkeling van producties en nieuwe technieken op het terrein van internet, intranet en drukwerk.

C. De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij Vision@d zich verbindt werkzaamheden te verrichten die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijk aard en/of het uitgeven van werken in de zin van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Werkzaamheden

Vision@d legt zich in de zin van deze algemene voorwaarden toe op het maken van media-onafhankelijke producties zoals websites, (elektronische) formulieren, grafische interfaces van internet en intranet en bedrijfspresentaties.

Artikel 3. Algemene toepasselijkheid 

A. Op alle overeenkomsten tussen Vision@d en de opdrachtgever zijn, met uitsluiting van de leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie, die specifiek van toepassing zijn voor het drukken van brochures in gedrukte of digitale vorm, in het bijzonder voor haar product “Reisverslagen.nu”, deze algemene voorwaarden (hierna: “voorwaarden”) van toepassing.

B. Het aanvaarden van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

C. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Vision@d worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

D. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Vision@d worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Vision@d ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

E. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de opdrachtgever die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 4. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

A. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met een offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Vision@d niet tot het sluiten van een overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever.

B. Alle aanbiedingen van Vision@d zijn vrijblijvend en Vision@d behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

C. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht door Vision@d en na ontvangst van een aanbetaling van 20% van het overeengekomen orderbedrag, tenzij anders is overeengekomen.

D. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien die niet binnen een maand is aanvaard, tenzij anders aangegeven. Onder aanbod wordt verstaan een aan Vision@d gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

E. Vision@d is gerechtigd een opdracht te weigeren, indien de inhoud hiervan in strijd is met de goede zeden, dan wel bepaalde voorwaarden aan de opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een schriftelijke opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Vision@d dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de opdracht. In geval van een mondelinge opdracht zal Vision@d trachten zo spoedig mogelijk te kennen geven of zij deze opdracht accepteert.

Artikel 5. Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Vision@d met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor Vision@d ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de Vision@d c.q. Reisverslagen geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Vision@d reeds ter voorbereiding heeft gemaakt.

Artikel 6. Prijzen en betalingen 

A. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, exclusief BTW, handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.

B. De prijs die Vision@d voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

C. Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen dient betaling te geschieden per giro of bank, 30 dagen na factuurdatum en indien Vision@d als gevolg van de opdracht leveringen dient te verrichten binnen Nederland eveneens 30 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

D. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is de opdrachtgever vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

E. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Vision@d.

F. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Vision@d is de opdrachtgever een bedrag van € 22,69 aan administratiekosten verschuldigd.

G. Indien Vision@d haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de opdrachtgever tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Vision@d om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

H. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat de ingebrekestelling door Vision@d is vereist.

Artikel 7. Prijswijzigingen

A. Vision@d is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:

– stijging van de kosten van materialen;

– stijging van de diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn;

– stijging van verzendkosten;

of anderszins.

B. Ook de aanlevering door de opdrachtgever van materialen, producten ter uitbreiding van de opdracht die bij Vision@d tot meer werkzaamheden leiden, kunnen aanleiding geven tot verhoging van de overeengekomen prijs. In redelijkheid onvoorziene verwerkingsmoeilijkheden kunnen in z`n algemeenheid ook grond zijn voor verhoging van de overeengekomen prijs.

Artikel 8. Ontbinding

A. Indien de opdrachtgever met enige betaling in gebreke is gebleven, is Vision@d gerechtigd (de uitvoering van) de desbetreffende overeenkomst van opdracht en daarmee samenhangende overeenkomsten onverwijld op te schorten, dan wel te ontbinden.

B. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de opdracht en de uitvoering daarvan, is de opdrachtgever gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Vision@d. De tot dan toe gemaakte kosten dienen alsnog te worden betaald.

C. Voor niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en of andere communicatieproblemen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de opdrachtgever en Vision@d, dan wel tussen Vision@d en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de opdrachtgever en Vision@d, is Vision@d niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Vision@d.

Artikel 9. Levering  

A. Indien de opdrachtgever de opdracht heeft geaccepteerd en akkoord is met het ontwerp c.q. drukproef, dan geschiedt de levering aansluitend op de plaats en het tijdstip zoals schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen. De tot dan gemaakte kosten zullen aan deze in rekening gebracht worden.

B. De door Vision@d opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand gehouden wordt. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

C. Vision@d is ook bij een overeengekomen uiterste termijn eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

Artikel 10. Nakoming van de overeenkomst

A. De opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever Vision@d daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijftien (15) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

B. Vision@d wordt geacht zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever in ieder geval deugdelijk te zijn nagekomen indien de opdrachtgever (een deel van) de geleverde dienst in gebruik heeft genomen, danwel heeft verwerkt.

Indien is aangetoond dat Vision@d toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, dient de opdrachtgever Vision@d per ommegaande schriftelijk in gebreke te stellen. Vision@d is vervolgens gehouden om binnen veertien (14) dagen alsnog aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

A. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de opdrachtgever al hetgeen deze opdrachtgever op grond van enige overeenkomst aan Vision@d verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico inzake de af te leveren zaken (en/of diensten) gaat reeds op het moment van de aflevering op de opdrachtgever over.

Artikel 12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

A. Alle uit de opdacht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waartoe het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht worden gerekend, behoren toe aan de opdrachtnemer.

B. De opdrachtgever dient alle (mogelijke) intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Vision@d geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

C. De opdrachtgever garandeert Vision@d dat door nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden doen gelden krachtens de auteurswet of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom.

D. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Derhalve garandeert Vision@d niet dat de aan de opdrachtgever geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden, tenzij zij ten tijde van het accepteren van de opdracht met deze rechten bekend was en deze willens en wetens niet heeft gerespecteerd.

Artikel 13. Licentieverlening voor het gebruik van het ontwerp 

A. Indien de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

B. Deze licentie strekt zich eveneens uit over de bij het ontwerp van de website behorende technische documentatie ten behoeve van het beheer van de website c.q. het product, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen dat Vision@d aansluitend  op de levering voor het beheer zal (blijven) zorgdragen.

C. Zijn er over de bestemming van de website c.q. het product geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vastomlijnde voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst (schriftelijk) aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

Artikel 14. Aansprakelijkheid bij onjuiste mededelingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze zijn terug te voeren op door Vision@d niet, niet juist of niet tijdig gedane mededelingen ter zake.

Artikel 15. Verplichtingen van Vision@d

A. Vision@d zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

B. De aansprakelijkheid van Vision@d uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geacht kan worden in verhouding te staan tot de overeengekomen prijs, met als maximum de tussen partijen overeengekomen prijs.

C. Vision@d is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaat doordat er, dóórdat of nádat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft verwerkt of bewerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

D. Vision@d is evenmin aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de Vision@d te bewerken of te verwerken zaken, indien de opdrachtgever Vision@d niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de specificaties en de aard van deze zaken en dienaangaande de vereiste informatie heeft verschaft.

E. Indien Vision@d uit hoofde van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem van deze aansprakelijkheid volledig vrijwaren en Vision@d alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 16. Overmacht

A. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vision@d ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de  opdracht van de opdrachtgever op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per e-mail aan de opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dat Vision@d gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

B. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever welke niet aan Vision@d kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 17. Persoonsgegevens en privacy beleid

In het kader van het verrichten van de dienst voor de opdrachtgever heeft Vision@d een aantal gegevens nodig, waaronder het e-mailadres en het fysieke adres van de opdrachtgever, en indien relevant, het Sofinummer/BTW-nummer of KvK-nummer.

Indien de opdrachtgever aan Vision@d schriftelijk opgave doet van een adres, is Vision@d gerechtigd aan dat adres alle (eventuele) correspondentie te verzenden, tenzij de opdrachtgever aan Vision@d schriftelijk opgave doet van een ander correspondentie adres.

Vision@d zal de door de opdrachtgever verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van diens opdracht en in verband daarmee mogelijkerwijs aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij de opdrachtgever heeft aangegeven dat de opdrachtgever daarop geen prijs stelt, zullen deze gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Vision@d en zullen deze gegevens worden gebruikt om de producten en diensten van Vision@d af te stemmen op de interesses van de opdrachtgever. De verwerking van deze gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 18.  Diversen

A. Wanneer door Vision@d gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vision@d deze voorwaarden afwijkend toepast.

B. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vision@d in strijd mochten zijn met enige toepasselijk wettelijke bepalingen, zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vision@d vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, vergelijkbare bepaling.

C. Vision@d is bevoegd om bij de uitvoering van uw opdracht(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

A. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarop  deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

B. Indien de Nederlandse rechter om enigerlei reden niet bevoegd is om van een bepaald geschil kennis te nemen, zijn partijen hierbij overeengekomen  in voorkomend geval het geschil aan het oordeel van de rechter te ‘s-Gravenhage voor te leggen.

BEHEER

Vision@d is gevestigd op het adres Safarigeel 120, 2718 CN te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 2793418.

Bankrekeningnummer IBAN NL17 INGB 0004  2159 16 t.n.v. Vision@d te Zoetermeer.